TN-010 เฟืองขบ M1/20ฟัน, 100ฟัน  ความหนาเฟือง 6.5มิล เส้นผ่าศูนย์กลางเฟือง 102มิล  บ่าดุมโต 40มิล, ความหนาเฟืองรวมดุม 15มิล

Description

เฟืองขบ M1/20ฟัน, 100ฟัน  ความหนาเฟือง 6.5มิล เส้นผ่าศูนย์กลางเฟือง 102มิล  บ่าดุมโต 40มิล, ความหนาเฟืองรวมดุม 15มิล

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TN-010 เฟืองขบ M1/20ฟัน, 100ฟัน  ความหนาเฟือง 6.5มิล เส้นผ่าศูนย์กลางเฟือง 102มิล  บ่าดุมโต 40มิล, ความหนาเฟืองรวมดุม 15มิล”